Karel Řezáč

Kdo jsem?

Jmenuji se Karel Řezáč, žiji v Plzni a jsem především manžel a otec pro dvě nejlepší ženy na světě. Kromě toho jsem také vysokoškolský pedagog, vědecko-výzkumný pracovník, lektor a sociální pracovník. V roce 2023 jsem se stal OSVČ v oblasti lektorské činnosti. Lektorování kurzů v sociální práci vnímám jako poslání a příležitost, jak šířit své znalosti a zkušenosti získané z bezmála 8 let praxe výkonu profese sociálního pracovníka náhradní rodinné péče a z více než 9 let studia sociální práce a sociální politiky.

Lektorování je v mém pojetí kombinace odbornosti, kreativity a svobody. Ať již ve vysokoškolské výuce, ve vzdělávacích kurzech pro sociální pracovníky či pěstouny nebo při běžných hovorech se snažím pokaždé zaměřovat na srozumitelnost. Proto si vždy zakládám na vzájemné komunikaci obou stran, bez které nelze úspěšnost vzdělávacího procesu a předávání informací ověřit. Jsem také přesvědčen, že ačkoliv mnoho z nás máme jistě zkušenost s nesmyslnými povinnými kurzy, které byly ztrátou našeho drahocenného času, tzv. další vzdělávání sociálních pracovníků či kurzy pro pěstouny mohou být užitečné, pokud jeho realizátor uvažuje o praktických důsledcích svého výkladu konstruktivně, realisticky a věcně.
VZDĚLÁNÍ:

Doktorské studium - Ph.D. (2017 - 2021)
Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií
Studijní program: Sociální politika a sociální práce

Magisterské studium - Mgr. (2014 - 2017)
Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií
Studijní program: Sociální politika a sociální práce

Bakalářské studium - Bc.
 (2011 - 2014)
Západočeská univerzita - Pedagogická fakulta
Studijní program: Sociální práce
ZAMĚSTNÁNÍ:

Západočeská univerzita v Plzni (2020 - dosud)
Katedra sociologie a sociální práce
Garant studijního programu sociální práce
Člen týmu projektu TAČR (TL03000626)
  • Vědecko-výzkumný pracovník, vyučující
Západočeská univerzita v Plzni (2020 - 2023)
Oddělení speciální a inkluzivní pedagogiky
Člen týmu projektu GAČR (GJ 20-08327Y)
  • Vědecko-výzkumný pracovník
Diakonie Západ (2014 - 2021)
Adite pro náhradní rodiny
Doprovázení pěstounských rodin
  • Sociální pracovník náhradní rodinné péče
MPSV (2017)
Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II
  • Metodický asistent
ZAHRANIČNÍ STÁŽE:

Nizozemsko, Amsterdam (25. 3. - 14. 4. 2022)
Amsterdam University of Applied Sciences
Supervisor: prof. Leonieke Boendermaker
Erasmus+ Staff Training Mobility

Anglie, Canterbury (16. 11. - 20. 11. 2021)
University of Kent, Tizard Center
Supervisor: prof. Julie Beadle-Brown
Training in research methodology 

Anglie, Londýn (14. 1. - 15. 4. 2019)
Royal Holloway, University of London
Supervisors: prof. Anna Gupta & prof. Frank Keating
Visiting research student
PARTICIPACE NA PROJEKTECH:
Masarykova univerzita, FSS, KSPSP (1. 1. 2020 – 31. 12. 2020)
Porozumění perspektivám účastníků sociálních intervencí 
Cíl: Koncepce očekávání jako evaluace v sociálních vědách
Kód projektu: MUNI/A/1330/2019

Masarykova univerzita, FSS, KSPSP (1. 1. 2018 – 31. 12. 2018)
Nové výzvy a nová řešení ve veřejné politice a sociální práci 
Cíl: Východiska využití capability approach v sociální práci
Kód projektu: MUNI/A/0784/2017 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (1. 5. 2017 – 1. 6. 2017)
Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II
Cíl: Tvorba metodiky pro studenty a sociální pracovníky z praxe
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751


ČLENSTVÍ  V ODBORNÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH:
Profesní komora sociálních pracovníků (2023 - dosud)
  • Od 2024 zvolený člen výboru
Asociace vzdělavatelů v sociální práci (2023 - dosud)
  • Pověřený zástupce KSS FF ZČU
Společnost sociálních pracovníků ČR (2023 - dosud)
  • Člen
European Social Work Research Association (2022 - dosud)
  • ČlenODBORNÉ ČLÁNKY:

PŘÍSPĚVKY NA VĚDECKÝCH KONFERENCÍCH:

ŘEZÁČ, K. 2023. Integration in social work. In Trends in Social Integration Policy and Research, Západočeská univerzita v Plzni.

ŘEZÁČ, K. 2023. Blížící se výzvy v otázkách pěstounské péče. In 12. Olomoucká podzimní sociologická konference, Univerzita Palackého v Olomouci.

ŘEZÁČ, K. 2023. Postoje sociálních pracovníků k diverzitě příbuzenských a nepříbuzenských pěstounů. In XX. Hradecké dny sociální práce, Univerzita Hradec Králové.

KÁŇOVÁ, Š., BEADLE-BROWN, J., JANYŠKOVÁ, K., ŘEZÁČ, K., KRÁLOVÁ, A. 2023. Zaostřeno na pohledy: analýza postojů pracovníků komunitních služeb bydlení k uživatelům služeb z řad osob s mentálním postižením. In XX. Hradecké dny sociální práce, Univerzita Hradec Králové.

ŘEZÁČ, K. 2023. Foster care children’s expectations from social workers in the context of the capability approach. In European Social Work Conference 2023. IFSW, Prague.

ŘEZÁČ, K. 2022. Současný stav sociálního podnikání. In Humanitas 2022, Vysoká škola polytechnická Jihlava.

KÁŇOVÁ, Š., ŘEZÁČ, K., JANYŠKOVÁ, K. 2022. Co znamená kvalita sociálních služeb a na co mohu dohlížet jako rodič? . In Národní konference. SPMP ČR, Praha.

ŘEZÁČ, K., PAŘÍZKOVÁ, A. 2022. Absence vymezení para-profese a její význam v sociální práci. In XIX. Hradecké dny sociální práce, Univerzita Hradec Králové.

KÁŇOVÁ, Š., ŘEZÁČ, K., JANYŠKOVÁ, K. 2022. Povaha a kvalita komunitních pobytových sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením v České republice v kontextu zahraničního srovnání. In XIX. Hradecké dny sociální práce, Univerzita Hradec Králové.

KÁŇOVÁ, Š., ŘEZÁČ, K., JANYŠKOVÁ, K. 2022. Podpora osob s mentálním postižením v komunitních pobytových službách: Dílčí zjištění výzkumného projektu. In IX. Speciálněpedagogické dny. Univerzita Palackého v Olomouci.

KÁŇOVÁ, Š., BEADLE-BROWN, J., JANYŠKOVÁ, K., ŘEZÁČ, K. 2022. Quality of Community-Based Services in the Czech Republic. In the 146th Annual Meeting AAIDD, Jacksonville, Florida, USA.

KÁŇOVÁ, Š., BEADLE-BROWN, J., JANYŠKOVÁ, K., ŘEZÁČ, K. 2021. Implementation of UN CRPD Article 19 in the Czech Republic: Mapping the availability and nature of community-based services for people with intellectual disabilities. In the 6th IASSIDD Europe Congress: Value Diversity, Events Center Amsterdam UMC.

KÁŇOVÁ, Š., JANYŠKOVÁ, K., ŘEZÁČ, K. 2021. Možnosti hodnocení povahy komunitních pobytových sociálních služeb pro dospělé s mentálním postižením a autismem – dílčí výzkumné závěry. In Mezinárodní vědecká konference pro inkluzi osob se speciálními potřebami, Univerzita Hradec Králové.

KÁŇOVÁ, Š., ŘEZÁČ, K., JANYŠKOVÁ, K. 2021.  Dostupnost komunitních pobytových sociálních služeb pro dospělé s mentálním postižením a autismem – dílčí výzkumné závěry. In XVIII. Hradecké dny sociální práce, Univerzita Hradec Králové.

ŘEZÁČ, K. 2021. Význam autonomie dětí v náhradní rodinné péči . In XVIII. Hradecké dny sociální práce, Univerzita Hradec Králové.

KÁŇOVÁ, Š., JANYŠKOVÁ, K., ŘEZÁČ, K., BEADLE-BROWN, J., ŠIŠKA, J. 2020. Zjišťování dostupnosti, povahy a kvality komunitních pobytových služeb pro osoby s mentálním postižením v České Republice. In XVII. Hradecké dny sociální práce, Univerzita Hradec Králové. 

ŘEZÁČ, K. 2020. Potenciality dětí v náhradní rodinné péči, jako způsob uplatňování lidských práv opírající se o vlastní očekávání. In XVII. Hradecké dny sociální práce, Univerzita Hradec Králové.
Vyhledávání